world mobile city project

CATALÀ – És un projecte col·laboratiu de georeferenciació i tecnologia mòbil, impulsat per l’Equip LaceNet i amb el suport dels centres que hi participen, així com la col·laboració de la UPC.

El protagonista del projecte és l’alumnat dels centres de secundària, amb el suport del seu professorat.

wmcp-300x128Moure’s per una gran ciutat no és fàcil per a aquelles persones que vivim a comarques. És per això que la xarxa LaceNet ha organitzat una activitat adreçada als nostres joves que els ha de permetre saber localitzar qualsevol punt de la ciutat tot combinant els mitjans clàssics (targetes, mapes…) amb l’ús de les tecnologies (internet mobile, geolocalització, codis QR, realitat augmentada …) aplicant el treball cooperatiu en grups de treball.

El projecte ofereix un bona motivació als estudiants dels centres educatius, ja que els cal utilitzar les eines més innovadores per tal de fer una ruta pròpia de coneixement de la ciutat, sense sentir-se en cap moment desprotegits. L’ús d’apps permet que l’alumne es pugui comunicar amb facilitat amb els seus professors, mentre està realitzant la tasca que té encomanada.

ANGLÈS – This is a collaborative project based on georeferenciació and mobile technology. It’s been powered by Equip LaceNet and it’s also been enhaced by all the schools involved and on university, Universtitat Politècnica de Catalynya (UPC).

Students of ths secondary schools participating in the project have the main role in it. However, teachers support is basic to succeed on it.

wmcpTo manage around a big city is not easy at all for those people coming from peripherial areas or living further from it. This is why xarxa LaceNet has organized a special task for our students. This task should enable them to locate any point in the city by combining classical media (cards, maps…) and latest technologies (Internet mobile, geotagging, QR codes, augmented reality…) by just applying cooperative workshop in small groups.

The project offers a great chance to students which become really motivated when using the most inn technologies. They realize then that they can move around the city autonomously anf feeling save all the time. By using apps, any student can easilly communicate his/her teachers while completing the task he/she’s been asked for.

CASTELLÀ – Es un proyecto colaborativo de georeferenciación y tecnología móvil, impulsado por el equipo de secundaria de la Xarxa LaceNet y con la ayuda de los centros que participan, así como la colaboración de la UPC.

El protagonista del proyecto es el alumnado de los centros de secundaria,  ayudados de su profesorado.

wmcpMoverse por una gran ciudad no es fácil para aquellas personas que vivimos fuera de ella. Por este motivo, la xarxa LaceNet ha organizado una actividad dirigida a nuestros jóvenes, que les permite saber localizar cualquier punto de la ciudad combinando los medios clásicos (tarjetas, mapas…) con el uso de las tecnologías (Internet mobile, geolocalización, códigos QR, realidad aumentada…) aplicando el trabajo cooperativo en pequeños grupos de trabajo.

El proyecto ofrece una buena motivación a los y las estudiantes de los centros educativos, que tendrán que utilizar las herramientas más innovadoras para llevar a cabo una ruta propia de conocimiento de la ciudad, sin sentirse en ningún momento desprotegidos. El uso de apps permite que el/la alumno/a pueda comunicarse con suma facilidad con sus profesores, a la vez que está realizando la tarea que tiene encomendada.